> --- > Програма Української партії

ВСТУП

Українська партія (далі - партія), виходячи з необхідності збереження і примноження унікального духовного національного спадку тисячоліть, сповідує та продовжує націєтворчі традиції учасників Українських національно-визвольних змагань і рухів, виражених в боротьбі за національне визволення.

Ціль партії - консолідація українців в нову українську спільноту, що започаткувала б політичну формацію, засновану на кращих національних духовних традиціях, позбавлену принизливих пережитків колоніалізму, яка будуватиме під захистом суверенної національної Держави життя, гідне найвищих духовних ідеалів відповідно до національної ментальності.

ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ партії є: реалізація української національної ідеї, розбудова національної держави – держави української нації на українських землях, держави правової, унітарної, соборної, незалежної, яка б забезпечила українській нації всебічну свободу, справедливість, добробут та стрімкий розвиток в сучасності і майбутньому.

ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ партії є: досягнення високих стандартів духовного та матеріального життя українців в незалежній Україні, спираючись на споконвічні українські національні традиції та цінності. Шлях до забезпечення яких партія бачить через:

- підвищення добробуту та матеріальних статків українців до рівня стандартів провідних держав світу;

- політичну консолідацію української нації, послідовне відстоювання національних інтересів України;

- сприяння інтеграції України до європейської та світової спільноти;

- реалізацію власної Програми партії шляхом приведення до влади в українській державі на усіх її рівнях професійних. високоосвічених фахівців-патріотів, об’єднаних безмежною відданістю Україні.

Основним стрижнем діяльності партії є утвердження української національної ідеї та здійснення права української нації на збереження власної неповторності в колі світових народів, на життя в незалежній, соборній, демократичній українській державі, яка відстоює свої національні інтереси в усьому світі.

Партія переконана:

- Українська держава зобов’язана дбати про відродження й розвиток української нації - унікальної складової світової спільноти націй, яка постає на основі єдності та непорушності державної території, власної (української) мови, символіки, звичаїв, традиційних духовних цінностей, культурних надбань та історичних атрибутів державності.

- Українська соборна національна демократична держава будується на визнанні і активному утвердженні традиційних українських національних цінностей, національної історичної спадщини, української мови і культури, як факторів єднання і розвитку.

- Держава є умовою збереження та інструментом захисту власних унікальних національних цінностей та українських інтересів.

Ми стверджуємо: тільки сильна українська держава здатна захистити національні, соціальні і духовні права та життєвий простір нації, забезпечити демократичний лад, високий рівень життя.

Українська партія переконана - нам потрібні в усіх сферах життя енергійні, глибоко і тверезо мислячі, сповнені почуття власної гідності українці, які навіки відмовляться бути бідними, і тоді Україна стане сильною державою. Об’єднання зусиль таких українців і є стратегічним завданням, запорукою успіху діяльності Української партії.

Виходячи з викладених вище принципів, партія втілюватиме в різних сферах суспільного життя такі програмові засади:

ІДЕЙНО - СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ

Наше основне і визначальне гасло: “Україна понад усе!”

Наш найвищий національний обов’язок: культивування і реалізація української національної ідеї.

Національна ідея – ідея державного самоутвердження української нації, розбудова української національної держави з національною владою і дієвою системою українського національного народовладдя.

Національна держава це:

- природне прагнення кожного народу, завершення його політичного самоутвердження, внаслідок якого він стає повноправним і єдиним господарем своєї долі на своїй землі, своєї країни і влади в ній;

- політичне утворення корінного народу на його власній території для державного забезпечення своїх інтересів у всіх сферах життя, для гарантованого відродження і розвитку, процвітання і буття нації в часі;

- політична система, у якій влада (усі її гілки, структури, посадові особи) є носієм національної ідеї і послідовним захисником національних інтересів свого народу – як у самій країні, так і на міжнародній арені.

Ми – за українську національну державу. А в національній державі творити закони, керувати суспільством і судити громадян можуть тільки його представники – з числа носіїв національної ідеї цього народу. І це право українців на національне народовладдя, на формування власної, національної влади і національної керівної еліти має бути узаконене.

Національною державою має керувати обрана народом національна влада.

Національна влада – це влада, яка є носієм національної ідеї народу і діє не в інтересах тільки якогось класу чи соціальної групи, а в ім’я цілої нації та всіх громадян національної держави.

Національне народовладдя – це узаконена система визначальної ролі корінного народу в державному будівництві та функціонуванні держави, за якої творити закони, керувати суспільством і судити громадян можуть тільки представники народу - із числа носіїв національної ідеї.

Наша ідеологія: україноцентризм.

Наша політика: боротьба за українську державу.

Наше переконання: Доки український народ не розв’яже своєї головної проблеми – не розбудує власної національної держави, не узаконить свого права творити державу, формувати і контролювати владу, – доти жодна його проблема (політична, соціальна, економічна, міжнаціональна, військова, релігійно-конфесійна, освітня, культурна, екологічна тощо) так і не буде вирішена на його користь, доти над українцями на їхній землі пануватимуть «чужі правди, чужі сили, чужа воля».

Український шлях – це продовження багатовікової ідейно-політичної боротьби за реалізацію української національної ідеї-мети. Це боротьба за українську національну державу та українське національне народовладдя.

ПОЛІТИКО-ПРОГРАМОВІ ЗАСАДИ

1. Державне будівництво. Суспільство. Інформаційний простір

1.1.Партія буде культивувати життєву філософію сильних українських характерів, бо тільки сильні характери здатні творити сильну державу, тож для України, ефективною формою правління держави є – президентська республіка. Партія переконана, що Президентом України може бути тільки представник титульної нації. Українська партія домагатиметься, усіма можливими законними шляхами, прийняття нової Конституції України, у тому числі й на всеукраїнському референдумі.

1.2.Партія обстоює формування збалансованої, ефективної системи трьох незалежних гілок влади. В основу функціонування системи державної влади та місцевого самоврядування покладається принцип ефективної взаємодії, стримувань та противаг, балансу права й відповідальності. Партія буде відстоювати повернення до змішаної системи виборів на регіональному та місцевому рівні.

1.3. Партія обстоює принцип недоторканності та неподільності території України, її унітарності. Адміністративно-територіальна реформа повинна повністю замінити радянську систему поділу території України, сприяти консолідації української нації, бути інструментом збереження української державності та демократії, розвитку культури і духовності. Ця реформа має покласти край небезпечним тенденціям дезинтеграції української нації за регіональними, конфесійними, мовними та іншими ознаками.

1.4.Партія виступає за правонаступництво Українською державою всіх прав української держави доби Української Народної Республіки та Української Держави проголошеної у Львові 30 червня 1941 р.

1.5. Партія виступає:

- за повернення графи про національну приналежність громадян України в національному паспорті та свідоцтві про народження;

- за повернення національно-історичних назв всім населеним пунктам та географічним топонімам України та перейменування вулиць, площ, промислових підприємств тощо, які несуть в своїй назві пережитки колоніальної спадщини;

- за повернення інформаційного простору, книжкового ринку, реклами й культурної, масової діяльності, під ефективний державний національний контроль.

1.6. Партія вважає одним із головних стрижнів існування української соборної національної демократичної держави її інформаційну безпеку і незалежність. Партія домагається, щоб усі інформаційні системи в Україні працювали в ім’я забезпечення потреб української нації. Загальнонаціональні ЗМІ зобов’язані в своїй діяльності послуговуватись винятково державною мовою та використовувати не менше 70 відсотків національного інформаційного продукту.

1.7. Партія вимагає заборони релігійних громад і політичних партій, діяльність яких спрямована на руйнацію національної, духовної й територіальної єдності України, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, руйнацію традиційної української моралі.

2. Економічна та соціальна політика

Від утвердження національної держави – через державний захист економічних інтересів нації до добробуту кожного українського громадянина!

Основою нашої політичної діяльності в економічній сфері буде турбота про те, щоб соціально-економічна потуга української держави приростала в першу чергу шляхом впровадження інноваційних технологій в традиційні галузі української економіки з метою підвищення їх ефективності, конкурентно спроможності та зокрема з метою енерго – ресурсозбереження. Також особливої турботи потребує сільська економіка – основа всього українського в Україні.

Керуватимемось принципом: українські гроші – в українські руки – на українські справи. Українська партія закликає всіх українців спиратися на власні сили!

2.1. Політика партії спрямовується на побудову могутнього національного економічного комплексу Української держави з використанням останніх досягнень науки, сучасних технологій, на принципах сталого, екологічно безпечного розвитку, досягнення високого рівня життя та соціальної захищеності її громадян.

2.2. Пріоритетним чинником економічного піднесення в Україні є здобуття нашою державою гідного місця в міжнародному розподілі праці, капіталів, виробництва товарів і послуг, найповніше використання можливостей її природно-ресурсного потенціалу, її геополітичних переваг і можливостей як центру комунікаційних зв’язків між Сходом і Заходом, Північчю й Півднем.

2.3. Партія обстоює збереження у власності держави нафто- та газотранспортних мереж, транспортної, інформаційної та телекомунікаційної структур, інших об’єктів, що мають стратегічне значення для національної безпеки та добробуту.

2.4. Партія підтримує справжній український середній та малий бізнес, який традиційно пов’язаний з українським споживачем.

2.5. При здійсненні економічної політики Україна може і повинна розраховувати на власні сили, власний ринок, прагнути максимальної економічної самодостатності.

2.6. Партія виступає за запровадження оподаткування всіх доходів фізичних осіб за єдиною оптимально-доступною ставкою.

2.7. Вважаємо землю поряд з інтелектуальною власністю - головним національним багатством України та безцінним даром багатьох сотень поколінь наших предків. Тому українська земля назавжди має залишатись у власності українського народу. Держава зобов’язана піклуватись та контролювати збереження, екологічну чистоту та ефективне використання української землі.

2.8. Партія рішуче стає на захист українського села, виступає проти хижацького пограбування селян, незаконного привласнення олігархами найціннішого народного багатства – ЗЕМЛІ, а також за відродження почуття господаря на власній землі. Українське село – це сформована за цілі тисячоліття ефективна і унікальна система всебічного духовного та матеріального життєзабезпечення, національного людино творення і націозбереження. Відроджувати. розвивати та зберігати треба кожне село – як живу і незамінну клітину національного організму, як частку українського національного світу.

Українська партія виступає за державну програму повернення колишніх селян та пенсіонерів, вихідців із сіл, на проживання в сільську місцевість з метою відновлення їх життєдіяльності та створення можливостей для традиційно-національного виховання підростаючого покоління українців.

2.9. Партія виступає за позбавлення необґрунтованих пільг народних депутатів та державних службовців.

2.10. Партія виступає за прийняття та активну реалізацію в українському суспільстві національних програм з питань охорони сім’ї, материнства та дитинства, соціальної захищеності багатодітних, неповних та молодих сімей, розробки ефективної демографічної політики, заохочення народжуваності, зниження рівня смертності.

2.11. Партія усебічно відстоює інтереси українських громадян, які працюють поза межами України, та виступає за створення умов, які б сприяли їх найшвидшому поверненню на Батьківщину а також за створення достатніх умов для самореалізації національної інтелектуальної еліти.

2.12. Партія виступає за законодавче визнання всіх закатованих, репресованих і переслідуваних за звинуваченням в “українському буржуазному націоналізмі” в 1917-1991 роках борцями за волю України, з усіма можливими соціально – матеріальними відшкодуваннями від правонаступника СРСР – РФ. Партія домагається надання воякам ОУН-УПА статусу “Борців за незалежність України”.

3. Духовність, освіта, наука, культура і мова

3.1. Метою нашої релігійно-конфесійної політики є релігійно-духовне відродження української нації та створення єдиної національної церкви.

3.2. Метою освітньої системи України має бути розвиток і примноження інтелектуального та творчого потенціалу особистості й нації в цілому, формування високоосвічених кадрів національного державотворення і виховання національно свідомих, активних, самовідданих та жертовних громадян української національної держави. Вихована високодуховна особистість – основна мета національної освіти. Партія розглядає систему освіти й науки як пріоритетну сферу державної політики. Вважаючи освіту одним з провідних чинників консолідації нації, розвитку її економіки і зміцнення національної безпеки, партія пропонуватиме дієві механізми реалізації конституційного права громадян України на одержання освіти та її доступність для всіх українських громадян, обстоюватиме неухильне підвищення освіченості та культурного рівня суспільства. Партія виступає за збереження не менше 70 відсотків місць з бюджетною формою навчання в усіх державних навчальних закладах.

3.3. Наука – генератор інтелекту нації, невичерпне джерело нових ідей і технологій, фундамент національної економіки, визначальний фактор економічного прогресу і запорука національної перспективи. Партія вважає, що національна система наукових установ має бути ядром і джерелом інтелектуального потенціалу нації, визначальним фактором розвитку, зміцнення та прогресу національної держави.

3.4. Піднесення духовності та культури, відродження багатовікової спадщини українського народу повинні слугувати розвиткові держави та суспільства, єдності української нації. Метою культурної політики національної держави має бути збереження і відродження, розвиток і примноження культурних здобутків нації, перетворення системи культури в потужний і постійно діючий фактор культивування в суспільстві високих естетичних, духовних та моральних та моральних національних вартостей і формування національної етичної та естетичної свідомості суспільства, вироблення в кожному українцеві духовно-світоглядного імунітету проти російського та космополітичного культурологічного імперіалізму.

Основними принципами такої політики у сфері культури повинні стати:

- створення єдиного національного культурного простору, захист цього простору від небезпечних глобалізаційних впливів ззовні;

- підтримка високопрофесійної мистецької творчості, яка забезпечує високий якісний рівень національної культури;

- активна пропаганда набутків національної культури як в Україні так і за кордоном;

- повернення на батьківщину всіх незаконно вивезених з України культурних цінностей.

3.5. Партія підтримує піднесення соціального статусу працівників освіти, культури, науки до рівня статусу державного службовця.

3.6. Вважаючи українську мову основою єдності, національної самоідентичності, духовності й державного розвитку української нації, партія всебічно сприяє захисту її державного статусу. Партія домагатиметься ухвалення окремого закону “Про українську мову – єдину державну мову в Україні”. Партія запропонує першочергові заходи для розширення застосування української мови в усіх сферах суспільного життя, насамперед в органах державної влади та місцевого самоврядування, в освіті, науці, у засобах масової інформації та в книговиданні. Підтримуємо вивчення громадянами України мов народів світу, а також поширення вивчення у світі української мови – прамови всіх індоєвропейських мов світу.

4. Охорона довкілля та здоров’я громадян

4.1. Партія вважає, що охорона здоров’я є одним з найважливіших чинників національної безпеки. Охорона здоров’я розглядається як цілісна система, що складається із охорони генофонду нації, збереження здоров’я дужих та лікування хворих, охорони середовища проживання та середовища праці. Підтримує впровадження природних методик відновлення здоров’я, скорочення застосування хімічних препаратів.

4.2. Партія виступає за введення та підтримку міжнародних норм та конвенцій екологічного захисту, за цілеспрямовану розбудову сучасної екологічної політики.. Охорона довкілля – це передусім охорона здоров’я нинішнього і майбутнього поколінь. Наше завдання – припинити нищення природи, створити передумови для її відновлення і залишити довкілля нашим нащадкам кращим, ніж те, в якому живемо ми. Ми підтримуємо збереження існуючих та створення нових природно-біосферних заповідників, зокрема Національного заповідника “Дніпровські плавні” шляхом ліквідації штучних морів на Дніпрі, які становлять потенційну загрозу всеукраїнської катастрофи.

5. Демографічна політика

В результаті багатосотлітнього колоніального стану українського народу він поніс багатомільйонні людські втрати. А в результаті «совєтського» геноциду проти української нації під час штучних голодоморів в 1921-22, 1932-33, 1946-47 р.р., політичних репресій 1929-39 р.р., та масового знищення українців на фронтах ІІ світової війни та у післявоєнний період з 1944-1952 рр. на західноукраїнських землях Українська нація стала на поріг фізичного вимирання. Цей процес продовжується до цього часу. Для його зупинення Українська партія пропонує Національну демографічну програму – «Відродження нації», направлену на кардинальне збільшення народжуваності, зменшення неприродної смертності серед українців та продовження їх активного життєвого віку. Мета програми – відродити фізичне здоров’я української нації, та збільшити чисельність українців до рівня, який спроможна утримувати благодатна українська земля.

6. Молодіжна політика

6.1. Головною метою у сфері молодіжної політики партія бачить сприяння успішності та самореалізації молоді через залучення її до активної участі в суспільних державотворчих процесах, поширення та популяризацію патріотичного світогляду, гуманістичних принципів, української національної етики, які повинні стати здоровою основою життя кожної молодої людини.

6.2. У сфері молодіжної політики партія активно відстоює:

- сприяння розвиткові оздоровчого, фізкультурного й спортивного руху, туризму, системи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, туристичних клубів, мистецьких студій, гуртків науково технічної творчості;

- пропаганду здорового способу життя та активні дії проти вживання алкоголю, тютюну, наркотиків та антисоціальної поведінки молоді.

7. Українська діаспора

Третина українців – щонайменше 20 мільйонів живе поза Україною. Частина з них проживає на Українських етнічних землях, які стали територією сусідніх держав. Разом вони складають на диво стійку і патріотичну українську діаспору.

Українська партія ставить за мету проведення політики національної єдності всіх українців світу під гаслом : «Ми - Українці»!

8. Національна стратегія та національна безпека України

8.1. Партія виступає за створення національної геополітичної доктрини, спрямованої на утвердження України в європейському політичному просторі та забезпеченні її інтересів в усіх регіонах світу.

8.2. Партія виступає за зовнішню і внутрішню політику, спрямовану на викорінення всіх форм пострадянського колоніалізму у сферах економіки, інформації, освітньої та культурної політики за ліквідацію суспільно-політичних та суспільно-психологічних синдромів «меншовартості», які несуть загрозу єдності українського суспільства його самодостатності та самоідентичності.

8.3. Партія вважає, що зовнішня політика України повинна забезпечувати:

- реалізацію повноти національних інтересів на міжнародній арені;

- політичну, економічну, соціальну, екологічну, інформаційну, військову, духовну безпеку держави.

8.4. У сфері зовнішньої політики для партії визначальним є шлях до євро інтеграції й здійснення реальних заходів на зближення з європейськими політичними та економічними структурами. Нашою метою є досягнення повноцінного і рівноправного членства в НАТО та Європейському Союзі як оптимального варіанту гарантування військової безпеки, геополітичної стабільності та добробуту держави.

8.5. Партія домагається виведення російських військ з території України.

8.6.Українська партія переконана: військова безпека держави - у професійній армії. Світ любить красу, але рахується тільки з силою, тож захистити українську державу може тільки сильна професійна армія.

8.7. Партія обстоює достатнє фінансове та матеріально-технічне забезпечення збройних сил України, використання в військовій справі найновітніших досягнень науки і техніки як запоруку надійного захисту держави від можливих зовнішніх загроз і посягань, виступає за належне використання інтелектуального потенціалу нації для переозброєння армії, її модернізації, вдосконалення української розвідки та контррозвідки.

8.8. Партія сприяє відродженню українського козацтва як масового громадсько-патріотичного руху.


Повернутися