Головна » Про українську партію » Статут Української партії
Статут Української партії

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Українська партія (далі – партія) є політичною партією, що виникла як вияв волі патріотів України - прихильників Програми партії, як засіб приходу до влади та реалізації стратегічної мети українців – перетворення України на процвітаючу державу, в якій вільно живуть її заможні громадяни, що  пишаються своєю країною та громадянством.

2. Діяльність партії поширюється на всю територію України.

3. Партія діє відповідно до Конституції України, законодавства України, цього Статуту та Програми.

Партія об’єднує громадян України, що підтримують її Статут та Програму.

4. Повна назва партії: «Українська партія».

Скорочена назва партії: «УП».

5. Партія діє у законний спосіб, з дотриманням принципів гласності, вільного висловлення думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання, на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності, взаємоповаги та терпимості її членів, колегіальності керівництва та дотримання партійної дисципліни.

6. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, має печатку з власним найменуванням, печатки з найменуванням центральних статутних органів партії, печатки з найменуванням крайових та місцевих організацій партії, штампи, бланки, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, партійну символіку (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз) та інші необхідні реквізити.

Майно партії: оригінали Статуту і Програми Української партії завірені Міністерством юстиції України, оригінали Свідоцтв про реєстрацію   Української партії та її організацій, видані органами юстиції та державними реєстраторами, оригінали довідок та документів обліку в обов’язкових фондах  та податкових органах, оригінали документів про відкриття рахунків, всі партійні печатки, штампи, фірмові бланки, інше рухоме й нерухоме майно та кошти партії – є власністю Української партії, яке належить всім членам партії і не може бути ні ким привласнено. Будь-які намагання будь-якого члена або посадової особи Української партії, у тому числі керівного складу партії, привласнити або іншим чином незаконно заволодіти майном партії є грубим порушенням чинного Статуту та законодавства України, яке тягне за собою виключення з партії та відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7. Місцезнаходженням центральних керівних статутних органів партії є місто Київ.

8. Головною метою партії є: реалізація споконвічної Української мрії – національного самоствердження, шляхом перетворення України в Українську самостійну, соборну, унітарну, правову державу, яка б забезпечила українській нації всебічну свободу, справедливість, добробут та стрімкий розвиток в сучасності і майбутньому.

9. Головним завданням партії є: досягнення високих стандартів духовного та матеріального життя українців в самостійній Україні, спираючись на  споконвічні українські національні традиції та цінності. Шлях до забезпечення яких партія бачить через:

- підвищення добробуту та матеріальних статків українців до найвищих стандартів у світі;

- політичну консолідацію української нації, послідовне відстоювання власних державних інтересів України;

- реалізація власної Програми партії шляхом приведення до влади в українській державі на всіх її рівнях професійних, високоосвічених фахівців-патріотів, об’єднаних безмежною відданістю Україні.

10. З метою виконання статутних завдань та програмних цілей партія, діючи в рамках законодавства України, здійснює такі види діяльності:

1) створює партійні організації відповідно до цього Статуту;

2) для здійснення і реалізації власної Програми через представництво в органах влади бере участь у виборах Президента України, виборах до Верховної Ради України, Верховної Ради АР Крим, місцевих рад усіх рівнів, органів місцевого самоврядування, висуває своїх представників до органів влади всіх рівнів у порядку, встановленому відповідними законами України;

3) з метою виконання програмних завдань утворює депутатські фракції (групи) у Верховній Раді України, Верховній Раді АР Крим та органах місцевого самоврядування;

4) здійснює політичну діяльність, проводить політичні та громадські заходи, не заборонені законодавством, організовує та проводить передвиборчу агітацію, мітинги, збори, демонстрації, марші, походи, пікетування та інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та реалізацію ідей партії;

5) розповсюджує інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та до політичних проблем у газетах, буклетах, бюлетенях, інформаційних листках, листівках, плакатах, зверненнях, публікаціях, відкритих листах, а також має право висловлювати свою політичну позицію з будь-яких питань суспільно-політичного життя шляхом оприлюднення її у друкованих та електронних засобах масової інформації та участі в диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях та громадських науково-дослідних групах;

6) вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, може брати участь у проведенні інших громадсько-політичних заходів;

7) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства України;

8) представляє й захищає законні інтереси членів партії у відносинах із центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, третіми особами;

9) вносить свої пропозиції органам державної влади та місцевого самоврядування й одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

10) ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші патріотичні об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;

11) встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням, програмним цілям та принципам партії, у всіх формах, не заборонених законодавством;

12) встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними й міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво та здійснює інші заходи, які не суперечать законодавству й міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

11. Партія укладає лише такі угоди, які не ставлять її в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії. Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.

12. Партія користується лише тими правами, що передбачені законодавством України.
Інші новини:

 
Фотогалерея
Наша кнопка

<a href="http://www.ukrpart.org" target="_blank"><img src="http://www.ukrpart.org/ukrpart.jpg" alt="Українська Партія" width="135" height="56" border="0"></a>
Хмаринка тегів